top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ve ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi satın aldığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”) Nişantepe Orman Park Turizm San. Tic. A.Ş. (“SATICI”) (Nişantepe Mah. Saray Cad. No 321/1 Çekmeköy İstanbul MERSIS: 0631120256900001) ile işbu internet adresinden (“Internet Adresi”) bilet satın almakta olan sipariş veren (“ALICI”) arasında imzalanmıştır. Sözleşmede SATICI ve ALICI münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.SATICI BİLGİLERİ 

Ünvanı : Nişantepe Orman Park Turizm San. Tic. A.Ş.

Adres : Nişantepe Mah. Saray Cad. No 321/1 Çekmeköy İstanbul

MERSIS: 0631120256900001

Telefon : 531 885 3322

Eposta : nisantepeormanpark@gmail.com

3.HIZMET KOSULLARI

 

3.1. Taraflar, ALICI’nın SATICI’nın tesisine girişine ve SATICI’nın tesis hizmetlerinden faydalanmasına Sözleşme ekinde yer alan “GÜVENLİK KURALLARI ve KULLANIM ŞARTLARI” (EK-1), “BİLET VE İADE KOŞULLARI” (EK-2) metinlerinin Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak doğrudan uygulanacağını kabul ve beyan ederler.

 

3.2. ALICI Internet Adresinde yer alan SATICI’ya ilişkin tanıtıcı bilgiler ile “Gizlilik ve KVK Politikamız” ve “Genel Kurallar” metinlerini okuduğunu ve bu metinler ile Internet Adresinde yer alan açıklamaların sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Sözleşme ile çelişmediği ölçüde, uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. ALICI anılan metinler haricinde, SATICI’ya ait olsun ya da olmasın, herhangi bir açıklamadan (sosyal medya dahil her türlü mecradaki reklam dahil her türlü metin) SATICI’ya ilişkin edindiği bilgilerin ALICI’nın Sözleşme uyarınca SATICI’dan makul olarak beklediği faydaların tayininde esas alınamayacağını kabul ve beyan eder.

 

3.3. Taraflar, ALICI’nın bu (3) maddede anılan metinleri okuduğunu ve ALICI’nın anılan metinlerin hükümlerini ihlalinin, diğer esaslı ihlal halleri saklı kalmak üzere, Sözleşmenin ALICI tarafından esaslı ihlali olarak mütalaa edileceğini kabul ve beyan ederler.

 

4.SÖZLEŞME KONUSU AKTİVİTE (ÜRÜN) VE BİLET BİLGİLERİ

4.1 Aktivitenin / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, içeriği, kısıtlamaları, miktarı, tipi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 ALICI satın almak istediği bileti SATICI’ya ait internet sitesinin ödeme sayfasında seçtiğinde biletin internetten satılmasına ilişkin hizmet bedeli, vergi ve harçlar dahil, toplam fiyatını görebilecektir. ALICI, bileti kredi kartı veya banka kartı seçeneklerinden kendisine uygun olanı tercih ederek satın alabilir. ALICI bileti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden satın almakla Internet Adresinin ödeme sayfasında gösterilen tüm bedelleri ödemeyi kabul etmiş sayılır.

5.GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanımına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken bileti, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve kullanım bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. ALICI, ürün satın alma sürecinde, satın almak için seçmiş olduğu aktivitenin satın almak istediği aktivite olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olup, ALICI’nın hatalı bilet alımından SATICI sorumlu değildir. Satın alınan biletleri kontrol ve muhafaza etme yükümlülüğü ALICI’ya ait olup, ALICI biletin elektronik suretini SATICI’nın tesisine girişte ibraz etmek ve tesisi ziyareti süresince biletin elektronik suretini muhafaza etmek zorundadır. Biletin elektronik suretinin kaybedilmesinden SATICI sorumlu olmayıp, biletini ibraz edemeyen ALICI tesise giriş yapamaz. 30 gün içinde kullanılmayan biletler geçersiz olup, bu biletler için ödenen bedellerin iadesi veya bilet değişikliği yapılmaz.

 

5.3. ALICI, kredi kartı veya banka kartı bilgilerini SATICI’ya ait internet sitesine işlemekle bilet ücretinin ilgili kredi kartı veya banka kartından tahsil edilmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder. Satın alınan biletin elektronik sureti ALICI’nın biletleri satın alırken belirttiği e-posta adresine gönderilir.

 

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün temini için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü temin yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.7. SATICI, sözleşme konusu hizmeti/ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde temin edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya temin süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.YASAL YOLLAR

Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. ALICI’nın 6502 sayılı Kanun çerçevesinde Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine başvuru hakkı saklıdır.

7.CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

7.2.1 3. Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) teslim edilmesi gerekmektedir.

 

7.2.2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.2.3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve sağlığa uygunluk açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
e)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
f)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

8.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

GÜVENLİK KURALLARI ve KULLANIM ŞARTLARI (EK-1)

 1. “Macera Parkı”nı 130 cm’den kısa ve 200 cm’den uzun yetişkin kişiler kullanamaz.

 2. 13 yaşından küçükler velisinin veya ilgili bir yetişkinin izni, sorumluluğu ve gözetimiyle park içindeki aktiviteleri kullanabilir. 9 yaşından küçük çocukların eğitim alanındaki parkurları kullanımı ancak aile bireylerinin katılımı ve kontrolü ile gerçekleşebilir.

 3. Aktiviteye yiyecek ve içecek ile girilemez, kullanılamaz.

 4. Teknik ekibimizin güvenlik eğitimine katılım zorunludur.

 5. Hava şartlarına bağlı olarak güvenlik ekibimiz kullanımı kısıtlayabilir, iptal edebilir.

 6. Aktiviteye uygun spor kıyafet ve ayakkabılar tercih edilmelidir.

 7. Uzun saçlı kullanıcıların saçlarını bağlamaları ve aktivite sonlanıncaya kadar güvenlikleri için saçlarını açmamaları gerekmektedir.

 8. Kullanıcı, sağlık durumunun elverişliliğini ve yapılan aktivite neticesinde bünyesinde meydana gelebilecek olası reaksiyonları öngörerek kullanım öncesi görevlilere bildirmesi zorunludur. Aksi halde meydana gelebilecek sorunlardan şirketin sorumluluğu bulunmamaktadır.

 9. Aktivite sırasında, cep telefonu, saat ve cüzdan gibi kişisel eşyalara ek olarak; kolye, bilezik ve taşlı yüzüklerin de çıkarılması gerekmektedir.

 10. Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde iken “Macera Parkı”nı kullanmak kesinlikle yasaktır. Böyle bir kullanımın varlığının tespit edilmesi durumunda, ilgili kullanıcının kullanımı sona erdirilir ve ücret iadesi yapılmaz.

 11. Vücuda gerilecek koşum (ekipman) temas ettiği yüzeylerde ameliyat, dikiş veya açık yara olmaması gerekmektedir. Bu konudaki bildirim yükümlülüğü kullanıcıya ait olup; bilgilendirmeme, eksik ya da yanlış bilgilendirmeye bağlı meydana gelebilecek herhangi bir doğrudan ve/veya dolaylı zarara istinaden sorumluluk kabul edilmez.

 12. Fiziksel veya zihinsel engelli kullanıcıların parkuru kullanabilmeleri güvenlik ekibimizin onayına bağlıdır. Bu onay alınmadan parkurun kullanımı yasaktır. Kullanıcılar engellerini belirtmekle yükümlüdür.

 13. Parkurların kullanımı ve balkonda bekleme esnasında kullanıcıların güvenlik ekipmanlarını çözmeye çalışmaları yasaktır. Kullanıcılar, olası güvenlik endişelerini güvenlik ekibimizle paylaşmak ve çözmelerini istemek zorundadır.

 14. Aynı anda 1 (bir)’den fazla kişinin aynı yürüme parkurunda olması yasaktır. Aynı anda 2 (iki)’den fazla kişinin ise bekleme istasyonlarında durmaları yasaktır. Bir kullanıcı, bir parkuru geçtikten sonra arkasındaki kullanıcı o parkura başlayabilir.

 15. Görevlilerin birden fazla uyarısına rağmen ihlallerin sürmesi durumunda kullanıcının kullanım hakkı sona erdirilebilir ve ücret iadesi yapılmaz.

 16. Parkın kullanımı sırasında devam edilmemesi ve/veya parkurdan düşülmesi suretiyle kullanıcının indirilmesi durumunda ücrete bağlı kullanım hakkı sona erer.

 17. Park içerisinde, girişi çit, halat ve sair suretiyle engellenmiş alanlara fotoğraf çekme ve diğer kullanıcıları izleme başta nedenleri olmak üzere herhangi bir şekilde girilmesi yasaktır.

 18. Kullanıcıların yukarıda yer alan düzenlemelere aykırı davranmaları ve/veya kendi kusurlarından dolayı kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararları kendi sorumluluğundadır.

 

Parkın kullanımı esnasında;

Koşum (ekipman) bağlanıp, emniyet alındıktan sonra tütün ve tütün mamulleri içmek,

Aktivite sırasında cep telefonu kullanmak,

Aktiviteyi güvenlik ekipmanlarıyla terk etmek ve/veya kullanılan ekipmanları başkasına vermek,

KESİNLİKLE YASAKTIR.

 

BİLET VE İADE KOŞULLARI (EK-2)
 

 1. Sipariş tamamlandığında verilen e-posta adresine gelen Sipariş Bildirimi'nde ve/veya cep telefonu numarasına gönderilen SMS'te yer alan sipariş kodu, Nişantepe Orman Park Pine Adventure gişelerinde ibraz edilerek bilete dönüştürülecektir.

 2. Aktivite biletlerinin kullanım süresi alındığı tarihten itibaren 30 gündür.

 3. Her bilet sadece seçim yapılarak satın alma için sepete eklenen ve satın alması tamamlanan aktiviteler için geçerlidir.

 4. Parka gelindiğinde ekipman giyilip aktivite başına geçildikten sonra vazgeçme hususu olursa bilet kullanılmış sayılmaktadır.

 5. Paket alımlarında bir aktivite diğeri ile değiştirilecek ise aktivite arasındaki fiyat farkı kasaya ödenip bilet kaşelenmelidir.

 6. Satın alınan tekli aktivite bilet siparişleri, fiyat farkından dolayı paketli ürünlere çevrilemez.

 7. Hem web sitemizdeki aktivite detay sayfalarında hem de park alanımızda yaş, boy, kilo sınırları ve aktivite detayları verilerek bilet satışı yapıldığından dolayı ücret iadesi yapılmamaktadır.

 8. Sonradan kullanılmayan biletler için ücret iadesi mevcut değildir.

 9. Bireysel gruplarda toplu biletlerde online web sitesi üzerinden indirim oranımız bulunmamaktadır.

bottom of page